Contributie


Zoals bij de meeste sportverenigingen bestaat het grootste deel van de inkomsten van VV Utrecht uit contributiegelden. Voor de hoogte van de contributie is er een onderscheid gemaakt tussen recreatieve leden en leden die Nevobo-competitie spelen. De Nevobo-competitiespelende leden zijn opgedeeld in senioren, jeugd en mini's. Zo is er voor iedereen een eigen bedrag voor een jaar lang volleybalplezier:

 Contributiebedragen seizoen 2022 - 2023
 Soort lid Contributiebedrag  Leeftijd
 Senioren € 380,00 18 jaar en ouder 
 Jeugd - ABC  € 335,00* 12 - 18 jaar
 Mini's   € 275,00* t/m 12 jaar
 Recreanten € 255,00 -
 Masters € 255,00 -
 Meetrainers € 240,00 -

* De jeugdcontributies zijn inclusief de huur van een wedstrijdshirt voor de competitieteams.

De contributie wordt in twee termijnen betaald, de eerste helft begin oktober en de tweede helft eind januari. Leden betalen met behulp van een automatische incasso, nieuwe leden zijn verplicht een machtiging te ondertekenen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen aan de hand van de begroting die gepresenteerd wordt door de penningmeester. Een goede reden om naar de ALV te komen! Houd de website in de gaten voor de uitnodiging van dit seizoen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (= 1 speelseizoen). Dit betekent dat tussentijdse opzeggingen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gehonoreerd.

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren voor 1 juli. Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd (en is er dus ook contributie verschuldigd!). De e-mail met de opzegging stuur je naar ledenadministratie@vvutrecht.nl.

Studentenkorting
Studenten komen in aanmerking voor een korting van €50 op de contributie. Om in aanmerking te komen voor deze korting dien je een kopie of scan van je collegekaart op te sturen naar de penningmeester vóór 1 april van het lopende seizoen. Vermeld op de kopie of in het begeleidend schrijven naast je persoonlijke gegevens tevens je bankrekeningnummer. Het kortingsbedrag wordt overgemaakt nadat alle aanvragen verwerkt zijn. Dat is dus na 1 april en nadat de volledige contributie is afgeschreven.

Korting Upas houders
Met ingang van seizoen 2013-2014 geldt een nieuwe Upas-regeling binnen de gemeente Utrecht. Iedere Upas-houder heeft een persoonsgebonden budget waarmee alle Upas-kortingen gefinancierd dienen te worden. Bij VV Utrecht kan dit budget ingezet worden om (een deel van) de contributie te betalen. De vereniging geeft bovendien 10% korting op de contributie onder de voorwaarde dat het gehele persoonsgebonden budget bij VV Utrecht wordt ingezet.

Om in aanmerking te komen voor deze korting stuur je een kopie of scan van je Upas naar de penningmeester. De contributie wordt op de normale wijze geïncasseerd. Uitbetaling van het Upas-budget en de korting op de contributie vinden pas plaats nadat de gemeente het budget heeft uitgekeerd aan de vereniging.

Teruggave van contributie
Bij zwangerschap, langdurige ziekte of een blessure kan een lid een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de penningmeester. Bij een periode van tenminste drie maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie aan het einde van het seizoen naar evenredigheid, tot een maximum van 50%, terugbetaald op de bankrekening. Een en ander is uitsluitend mogelijk op basis van beoordeling door de penningmeester. Verzoeken om teruggave van contributie in verband met vakantie, stage en andere redenen van afwezigheid vallen niet onder deze regeling en worden niet gehonoreerd.

Regeling geplande afwezigheid
Om van de regeling ‘geplande afwezigheid’ te spreken is een lid meer dan de helft van het competitie seizoen afwezig, maar minder dan een totaal volleybalseizoen (aug - mei). Aanleiding kan bijvoorbeeld een stage of studie in het buitenland zijn. Het lid kan een schriftelijk verzoek tot teruggave van contributie indienen bij de penningmeester, waarbij aan het einde van het seizoen 50% van de contributie wordt terugbetaald.

Wanneer gedurende de afwezigheid vervanging is gezocht, kan er een overschot aan spelers ontstaan. Als competitiespelend lid met speciale status zal je dan boven aan de lijst nog te plaatsen spelers geplaatst worden. Ten opzichte van andere spelers die eventueel voor dezelfde teams in aanmerking komen geldt het FOFI-principe (First out, first in). Hoewel wij verwachten dat in de praktijk een plek in een competitie team kan worden aangeboden is dit geen garantie. Daarnaast bestaat voor niemand een recht om te spelen in een bepaald team dus dat bestaat ook niet voor leden met deze tijdelijk speciale status.